Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 17 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 155 dni temu

 

Procedura składania podania w systemie USOSweb jest następująca:

 1. z systemu USOSweb pobierz odpowiedni wzór podania (wzory podań znajdują się poniżej).
 2. podanie wypełnij elektronicznie (w edytorze tekstów) i zapisz w formacie PDF pod nazwą: "podanie.pdf".
  jeżeli wraz z podaniem wymagane są inne pliki (np. skany dokumentów), to zapisz je w formacie PDF.
 3. w systemie USOSweb (po zalogowaniu) wybierz w menu: DLA STUDENTÓW -> PODANIA i kliknij "złóż nowe podanie".
 4. wybierz odpowiedni rodzaj podania i kliknij "Wypełnij podanie".
 5. wprowadź "Adresata podania" - jeżeli jest inny niż Dyrektor Instytutu.
 6. plik PDF z podaniem oraz inne wymagane pliki dodaj jako załączniki do podania (przycisk "ZAŁĄCZ PLIKI"). W polu "opis załącznika" przy pliku z podaniem wprowadź tekst: "podanie". Przy załącznikach do podania wprowadź tekst odpowiedni dla danego załącznika (np. "zaświadczenie lekarskie", "opis przebiegu studiów" itp.).
 7. postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie i kliknij przycisk "DALEJ" a na koniec "ZATWIERDŹ".

Uwaga: podania i oświadczenia studenta składane w postaci elektronicznej przez system USOSweb nie wymagają odręcznego podpisu. 

 

WZORY PODAŃ

PODANIA DO PROREKTORA I DYREKTORÓW INSTYTUTÓW

 

 1. Dyplom - Dokonanie zmian na dyplomie, suplemencie na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu
 2. Dyplom - Duplikat dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu
 3. Dyplom - Odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w j
 4. Dyplom - Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów
 5. Dyplom - Zmiana błędnych danych na dyplomie i suplemencie
 6. Egzamin komisyjny
 7. ELS - Duplikat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)
 8. Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (IŚE)
 9. Indywidualny Plan Studiów (IPS)
 10. Indywidualny Tryb Odbywania Zajęć (ITZ)
 11. Indywidualny tryb odbywania zajęć z powodu szczególnej działalności na rzecz Uczelni (ITZ)
 12. Odwołanie do Prorektora ds
 13. Otwarty egzamin dyplomowy
 14. Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów (wydawanie dokumentów dla I roku)
 15. Ponowne rozpatrzenie sprawy - Prorektor ds
 16. Powtarzanie semestru - Oświadczenie o podjęciu studiów po uzyskanej zgodzie na powtarzanie semestru
 17. Powtarzanie semestru
 18. Przeniesienie na inny kierunek studiów (UEK)
 19. Przeniesienie z innej Uczelni do UEK
 20. Przeniesienie z UEK na inną Uczelnię
 21. Przepisanie oceny z przedmiotu
 22. Rezygnacja ze studiów
 23. Roczny lub inny okres rozliczeniowy
 24. Studiowanie na dwóch specjalnościach
 25. Upoważnienie do odbioru zaświadczeń
 26. Urlop od zajęć - krótkoterminowy
 27. Urlop od zajęć - Oświadczenie o podjęciu studiów (po powrocie z urlopu od zajęć semestralnego, rocznego lub zdrowotnego)
 28. Urlop od zajęć - semestralny lub roczny
 29. Urlop od zajęć semestralny lub roczny (z przystąpieniem do weryfikacji uzyskanych efektów)
 30. Wniosek o wysłanie dyplomu na adres
 31. Wpis warunkowy (powtarzanie przedmiotu) - Deklaracja uczestnictwa w powtarzanym przedmiocie
 32. Wpis warunkowy (powtarzanie przedmiotu)
 33. Wyznaczenie terminu egzaminu z przedmiotu (przez Dyrektora Instytutu)
 34. Wznowienie studiów bez powtarzania semestru
 35. Wznowienie studiów po skreśleniu z powodu zaległości finansowych w semestrze
 36. Wznowienie studiów związane z powtarzaniem semestru
 37. Zmiana danych osobowych
 38. Zmiana formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną
 39. Zmiana formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną
 40. Zmiana grupy dziekańskiej
 41. Zmiana promotora
 42. Zmiana przedmiotu do wyboru
 43. Zmiana specjalności
 44. Oświadczenie o gotowości do obrony (wraz z załącznikami) 
 45. Podanie o przeprowadzenie zdalnego egzaminu dyplomowego z terenu Uczelni
 46. Wniosek o wysłanie na wskazany adres dyplomu, suplementu do dyplomu oraz odpisów 

 

PODANIA DO ADMINISTRACJI DOMÓW STUDENCKICH

 

 

 

PODANIA DO DZIAŁU ROZLICZEŃ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

 

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)